دسته‌ها
اخبار

توسط JUNG در دنیایی نامرئی غوطه ور شوید


شیء غیرمادی مزیت دیگری نیز دارد: در منابع صرفه جویی می کند – و همانطور که قبلاً ذکر شد، این امر به طور مداوم برای JUNG مهم است، زیرا مبلمان از غرفه های نمایشگاهی و جعبه های ذخیره سازی می آیند. «اینستالیشن «نامرئی» بیانگر طرز فکر یونگ در اولویت دادن به اعمال بر کلمات بزرگ است. پس از برچیدن نمایشگاه موقت، به ،وان مثال، دیوارها بازیافت می شوند، جعبه های ذخیره سازی به تولید JUNG بازگردانده می شوند و ،اصر نمایشگاه برای نمایشگاه های تجاری در دراز مدت استفاده خواهند شد. نکته خوب در مورد آن این است که در اینجا، پایداری زیبایی شناسی نیست، بلکه زندگی می شود.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/jung-immerse-yourself-in-an-invisible-world-by-jung/20722381