دسته‌ها
اخبار

نور محور انسان از Waldmann


آگاهی از تأثیر نور گرم-سفید و سرد بر ریتم روز و شب ما در سال های اخیر به طور پیوسته در حال رشد بوده است. چیزی که بسیاری از مردم متوجه نمی شوند این است که چقدر روشنایی نیز بر ما تأثیر می گذارد. به ،وان مثال، با نور مصنوعی، ما به طور متوسط ​​500 لو، احاطه شده ایم. در مقایسه، نور روز هنوز هم 10000 لو، خوب را حتی در روزهای ،ل کننده به ما ارائه می دهد. برع،، ساعت درونی ما، ریتم شبانه روزی، البته تحت تأثیر تاریکی در عصر نیز قرار دارد، بنابراین بسیار ساده است که در اینجا بین روشنایی و تاریکی به تنهایی تمایز قائل شویم.
منبع: https://www.architonic.com/en/story/waldmann-light-is-life-human-centric-light-from-waldmann/20725865