دسته‌ها
اخبار

استودیو McW بازسازی خانه قرن هجدهم در کمبریج شایر را تکمیل می کند


مجله معماران
استودیو McW بازسازی خانه قرن هجدهم در کمبریج شایر را تکمیل می کند

این بازسازی یک خانه سنگی سنتی شامل سه الحاقات شیرو،، برداشتن نسبت ساختمان موجود و زبان محلی روستایی است.

The post Studio McW بازسازی خانه قرن هجدهم در کمبریج شایر را تکمیل کرد اولین بار در مجله معماران پدیدار شد
راب ویلسون


منبع: https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/studio-mcw-completes-rework-of-18th-century-cambridge،re-،use